Politika kvaliteta

*GENERALNI CILJEVI


• Stalno unaprđenje sistema vođenja kvaliteta;
• Stalni razvoj usluga i programa rada;
• Stalni razvoj i modernizacija opreme;
• Odgovarajuće staranje o održavanju objekata i opreme;
• Postizanje visokog standarda i radnog prostora i uslova rada;
• Obezbjeđivanje visokog kvaliteta ulaznih resursa - materijala za potrebe procesa rada svih segmenata MOC-a PaMark, Privatne ustanove;
• Razvoj i primjena integirsanog informacionog sistema koji podržava sve interne procese rada i omogućuje potrebe eksterne veze (internet i dr.);
• Saradnja sa ostalim organizacijama;
• Povišenje kvaliteta života zapošljenih;
• Postizanje i razvoj inovativne klime u društvu;
• Uspješno poslovanje ustanove.

Cijeneći svačiju posebnost i težnju ka ličnom zadovoljstvu, naš cilj je da pomognemo ljudima da se međusobno razumiju i samouvjereno komuniciraju. Pošto su timski rad, stručnost, podrška, ravnopravnost i tolerancija naše zajedničke vijednosti, odlučni smo da stvorimo okruženje koje postiče lični razvoj i širi vidike.

*VIZIJA


Ravnopravan položaj u društvu najboljih je vizija MOC-a PaMark, Privatne ustanove Podgorica.


Uvijek u vrhu izvođenja i projektovanja:
• obrazovnih programa;
• programa zapošljavanja;
• profesionalne rehabilitacije;
• socijalnih programa.

*MISIJA


Svoju misiju PaMark ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, razvojem i inoviranjem usluga i metoda, te postupaka u procesima rada i poslovanja, sa ciljem zadovoljena potreba polaznika/korisnika usluga.
Misijom su odeđenje potrebe i dovoljne podloge koje usmjeravaju ukupan napor zapošljenjih u ostvarivanju efekata potrebnih za uspješan rad, razvoj i opstanak PaMark-a kao ustanove sa izgrađenim sopstvenim identitetom i prepoznatljivim imidžom.


Nazad